50 jarige bestaansjaar: Deel 3

Ons beweeg al hoe nader aan vandag.  Die meeste van ons onthou sekerlik die koms van Pastor Matthias Albers (seun van Oud-Präses Ernst-August Albers) en sy gade Christa in 1999. 

Op daardie stadium was die woning in Arcadiastraat alreeds verkoop en kon die jong Albers gesin ‘n nuwe tuiste vind te Kipastraat 445, Die Wilgers.  Dit is ongeveer in hierdie tyd dat die LTS uitgefaseer is en kon die Eastwoodhuis wat vroeër deur Missionar Dierks (as LTS dosent) bewoon is omskep word in ‘n kapel vir die Afrikaansegemeente. ( Die leraar van die Afrikaanse gemeente, Pastor K-E Damaske en sy gesin het ‘n tuiste gevind in ‘n woning te Pronkstraat 910 in Garsfontein).

Dit is in Pastor Albers se ampstermyn dat ‘n omvattende ondersoek na die toekomstige ontwikkeling van die Pretoriagemeente gedoen is.  Oor die vraag of die gemeente sou skuif, aldan nie was die steungetalle gelykop verdeel en is aanvaar om die status quo te handhaaf (en om die huidige kerkkompleks nie te verkoop nie).

Gedurende 2012 verlaat Pastor Albers Pretoria en verhuis as leraar na die Panbultgemeente.  Gedurende dieselfde jaar aanvaar Pastor Martin Paul die beroep as leraar aan die Pretoriagemeente.

Die Afrikaanse Paulusgemeente te Pretoria 

Die Afrikaanssprekende lidmate se insette deur die stigtingsjare van die Paulusgemeente en daarna tot vandag toe was deurlopend getrou en betekenisvol.  Die ideal om ‘n eie leraar te bekom is verwesenlik toe Pastor K-E Damaske op die Sondag Miserikordias Domini in April 1996 bevestig is.  In ons sinode is dit slegs Piet Retief en Pretoria wat ‘n geestelike tuiste vir sy Afrikaanssprekende lidmate geskep het.

Op 25 Februarie 2006 is ‘n gesamentlike besluit geneem om die moontlik omskepping van die Eastwood woning te ondersoek.  Op 2 September 2007 onder leiding van hulle leraar Pastor Damaske beweeg die Afrikaansegemeente oor na hulle kapel. (Ietwat simbolies: Op  21 Augustus 2007 is alreeds aanbeveel dat die grensmuur tussen die kapel en die saal verwyder word.  ‘n Sinvolle aanbeveling wat vinnig tot uitvoer gebring is).

Teen die einde van 2017 verhuis Pastor Damaske en sy gesin na die Lüneburggemeente waarheen hy ‘n beroep aanvaar het.  Die Afrikaanse Paulusgemeente beroep Pastor Kurt Böhmer uit Uelzen as hulle leraar – ‘n beroep wat hy aanvaar.  Sy diens in Pretoria begin gedurende Januarie 2018.

Etlike slotgedagtes/hoogtepunte

  • Sedert die amptelike stigting van die Paulusgemeente (en selfs voor daardie tyd)  het die dienende leraars van die gemeente deurgaans  ‘n ontspanne houding jeens hulle eweknieë en ander duitse lutherse gemeentes gehandhaaf.  Dit het uiteindelik gelei tot die jaarlikse ekumeniese eredienste aan die Deutsche Schule Pretoria – ‘n geleentheid wat baie mede-christene aan albei kante verwelkom.
  • Gedurende die dienstermyn van Pastor Dieter Reinstorf het ‘n klein taakspan in gesprek getree met afgevaardigdes van die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria om te bepaal in hoe verre die Universiteit sou belangstel om in wedersydse voordeel met die LTS saam te werk. Die inisiatief het ten spyte van veelvoudige voordele en wedersydse akademiese erkenning nie geslaag nie.
  • Gedurende 2000 is die Teologiese Seminarie van die LCSA te Enhlanhleni na Pretoria verskuif. Hierdeur het die LTS (LCSA) sy setel in die hoofstad bekom as die Gauteng Diosese van die Lutheran Church of Southern Africa – ons susterskerk.  Dr Wilhelm Weber (Jnr) word die Rektor van die nuwe LTS, wat ‘n straatblok wes van ons Arcadia Gemeentesentrum te Arcadiastraat 790 gesetel is.
  • Onder die talle persone wat ‘n positiewe rol gedurende die wordingsjare van die Evangelical Lutheran Congregation (ELC) ,ons engelstalige buurgemeente gespeel het tel die leraars Eliot Sithole en Phillip Ntsimane. In September 2008 begin die ELC om ‘n konstitusie vir hulle gemeente te skryf.
  • Gedurende 2007-2008 is die registrasie van die Arcadia Lutheran Ministries of ALM as ‘n Artikel 21 maatskappy van stapel gestuur. Hierdeur skep die drie Lutherse Gemeentes oor twee straatblokke in Arcadia ‘n funksionele eenheid.

Erkennings en Dankbetuigings

Te veel om op te noem, maar nogtans dankie aan almal.