50 Jarige bestaansjaar: Die Evangelies-Lutherse Paulusgemeente: Pretoria (Deel 2)

Hoeksteenlegging in Pretoria – Algaande het al hoe meer mense uit die platteland na Johannesburg en Pretoria verhuis. Albei gemeentes het gegroei – veral in Pretoria wat mettertyd groter as Johannesburg geword het. Pretoria het derhalwe oorweeg om ook sy eie kerkgebou op te rig (nadat Johannesburg alreeds ‘n aantal jare gelede ‘n kerkgebou in Homestead Park opgerig het).

Tydens ‘n gemeentevergadering op 14 Augustus 1966 in Johannesburg, is besluit om ‘n komitee saam te stel om die bou van ‘n kerk of kerksaal in Pretoria te ondersoek. Die hoeksteen van die nuwe kerkgebou is op 28 Julie 1968 deur die destydse Präses Ludwig Wiesinger gelê gebaseer op die teks in Jesaja 28 vers 16. Die inwyding het plaasgevind op 2 Maart 1969. Pretoria het nou wel ‘n eie kerkgebou gehad, maar het sy predikant nog met Johannesburg gedeel.

Op 6 Junie 1970 is Pretoria as ‘n selfstandige sinodale filiaal gestig. As sustergemeente van Johannesburg dra die twee gemeentes dieselfde naam. – die ouer suster “Johannesburg “ en die jonger een “Pretoria”. Anders gestel kan mens Johannesburg as die moedergemeente beskou.

Pastor Eckart Schroeder het vanuit Johannesburg dienste in Pretoria gehou sowel as Ventersdorp, Springs, Benoni en Klerksdorp. Pastor Schroeder sal onthou word as ‘n betekenisvolle dryfveer agter die verskuiwing van die kerkgebou en fasiliteite vanaf Homestead Park na Fairlands, sowel as die bou van die bekende “Fairlands Village” langs die Johannesburg kerkkompleks.

Bediening as selfstandige gemeente Op 7 Januarie 1971 kry Pretoria sy eie predikant naamlik Pastor Helmut Neddens uit Duitsland. Hy het sy eerste preek in Duits en die volgende Sondag in Engels gehou. Op 21 Februarie 1971 word hy in sy amp bevestig en ‘n week later hou hy sy eerste doop in Afrikaans. Op 3 April 1971 besluit die gemeente om ‘n pastorie (met 4 slaapkamers) en ‘n saal op die bestaande kerkterrein te bou. Gedurende Junie 1972 betrek die Neddens gesin hulle nuwe woning.

Ander hoogtepunte uit Pastor Neddens se amptermyn word soos volg opgesom:

  • Op 8 Junie 1975 besluit die gemeente om ‘n eie orrel aan te koop;
  • Op 1 Desember 1978 betrek die Neddens gesin die nuwe pastorie te Arcadiastraat 954;
  • Op 11 Maart 1979 (Reminiscere) hou die gemeente ‘n feesdiens ter herinnering aan die inwyding van die kerkgebou tien jaar gelede; en
  • Op 10 Julie 1983 bied die gemeente vir die eerste keer die sinodale Posaunenfest op eie bodem aan. Die verrigtinge het in die Pretoria stadsaal plaasgevind. Die Jugendtag was by Boys High en die Jugend aandprogram by Koedoespoort. Dit was ‘n eenmalige en uiters geseënde fees.

Gedurende hierdie tyd het die “Lutherisches Theologisches Seminar”(LTS) onder leiding van Pastor E-A Albers (later die moderator) en Missionar Friedrich Dierks (later Dr in die Teologie) tot stand gekom. ‘n Student uit die LTS naamlik Dieter Reinstorf het die gemeente vanaf 1987 (direk na voltooiing van sy teologiese studies) tot 31 Oktober 1994 gedien. Hy het later as Doktor in die Teologie (aan die Universiteit van Pretoria) gepromoveer en dien vandag onder andere as Biskop van die Sinode (FELSISA).

Tydens Pastor Reinstorf se dienstermyn het ons baie hoogtepunte beleef, waaronder die volgende spesiale vermelding verdien, naamlik:

  • Pretoria se tweede Posaunenfest op Sondag 7 Mei 1989 te Bet-Elim naby Kameeldrift;
  • Op 20 Februarie 1987 word besluit om ‘n ondersoek te loods met die oog op ‘n beter bediening vvvir die Afrikaans- sowel as Duitsprekende gemeente wat ‘n moontlike eie leraar vir die Afrikaanssprekendes sou beteken. Baie van die bedieningsaspekte wat destyds geïdentifiseer is, is vandag nog geldig; en
  • Op 17 September 1989 word die vergrote kerkgebou in gebruik geneem. Pastor E-A Albers verduidelik die simboliek van die nuwe kruis bokant die altaar (wat deur die kunstenares Cornelia Holm gemaak en geskenk is). Sy bydrae is in die gemeente se Gedenkskrif (2010) gepubliseer.

Vanaf die begin van 1995 tot begin 1997 dien Pastor Adriano Littig van die Brasiliaanse Lutherse Kerk die Duitse gemeente. Alhoewel sy huistaal Portugees was, het hy ‘n aantreklike Duits gepraat. Sy vrou Edelgard was van duitse afkoms en het met groot ywer aan gemeente aktiwiteite deelgeneem. Op 27 November 1996 word die gemeenskaplike kerkraad meegedeel dat Pastor Littig sy kontrak weens persoonlike redes beëindig. Die kerkraad aanvaar sy bedanking met ingang 31 Januarie 1997. Na Pastor Littig se bedanking het Präses Peter Ahlers, Pastor E-A Albers en Pastor K-E Damaske (laasgenoemde van die Afrikaanse gemeente) die bediening vir net meer as twee jaar waargeneem.

Wat onthou jy van die gemeente oor die jare– deel jou ondervindings en fotos met ons. Stuur dit na redaksie.paulus@gmail.com