50 JARIGE BESTAANSJAAR

50 JARIGE BESTAANSJAAR:

DIE EVANGELIES-LUTHERSE PAULUSGEMEENTE: PRETORIA (Deel 1) [Baldur Koch – Februarie 2018] DIE WORDINGSJARE

Meer as ‘n honderd jaar gelede, op 15 en 16 Junie 1899, tydens die Sinode op Eben-Ezer naby Uelzen, is besluit dat Pastor Hellberg eenmaal per jaar ‘n erediens in Johannesburg of enige ander geskikte omliggende plek sou hou. Hy het per trein vanaf Glencoe na Johannesburg gereis. In die 1920’s het Pastor Reusch vanaf Uelzen elke drie maande ‘n diens in Platrand (naby Standerton), ‘n filiaal van die Uelzen gemeente gehou. Gedurende 1925 het die Wittenberg gemeente besluit dat hulle leraar eenmaal per jaar ‘n diens in Krugersdorp sou hou. Hy sou ook lidmate op Eendracht (later Leandra) en Springs besoek. Wanneer die leraar weer tuis was, het gesinne in privaat huise bymekaar gekom om na die Woord van die Here te luister (by wyse van leespreke, koperblaas- en koor begeleiding).

Op 14 Maart 1946 (pas na die Tweede Wêreldoorlog) keer Pastor Herbert Böhmer (aan boord van die Carnarvon Castle) terug uit Duitsland, waar hy sy teologiese studies voltooi het (en ongeveer twee jaar in Gestapo gevangenskap deurgebring het omdat hy oor Jesus Christus gepreek het). Hy aanvaar die pos as reisende sinodale leraar met gelyktydige verantwoordelikheid vir die Panbult gemeente (as filiaal van Wittenberg).

Op 11 Februarie 1950 word die filiaal Johannesburg amptelik gekonstitueer en op 25 Februarie 1951 besluit die nuutgestigte filiaalgemeente om die Panbult filiaal te nader met die versoek dat die twee tot een gemeente saamsmelt. Panbult het egter nie hiervoor kans gesien nie. Pastor Böhmer verhuis dus na Johannesburg. Omdat die sinode hom nie ‘n salaris kon betaal nie aanvaar hy ‘n paralelle onderwyspos aan die nabygeleë Goudveld Hoërskool. Dit was in die vroeê 1950’s dat die gedagte geopper is om ook dienste in Pretoria te hou. Die versoek dat Pastor Böhmer ook Pretoria bedien word deur die sinodale bestuur goedgekeur en so vind die gemeente alhier sy ontstaan. Volgens oorlewering moes die dienste wat in die Ou Lettere Gebou van die Universiteit van Pretoria gehou is, ongeveer in 1954 begin het. Agt jaar later in September 1960 lê Pastor Böhmer sy amp weens gesondheidsredes neer en verhuis na Philippi buite Kaapstad. Pastor Ernst-August Albers, een van sy vroeëre katkisante in Sottorf Duitsland, word sy opvolger. Die jong Pastor Albers het sy amp met groot ywer en toewyding uitgeleef. Hy was ‘n beminde leraar en pas uit Duitsland het hy besondere insette gemaak om Afrikaans te bemeester en die Afrikaanse deel van die gemeente in hulle moedertaal te dien.

Baldur Koch