Die Kerk as ‘n Diensgemeenskap

Jesus het gesê: “Julle weet dat die heersers van die nasies oor hulle baasspeel, en die maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So mag dit nie by julle wees nie; maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees, en wie eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Net so het die Seun van die Mens nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie te gee.” Matteus 20:25-28

Liewe Vriende!

Om groot en belangrik te wees mag vir baie mense, indien nie almal nie, baie verlokkend klink. Wie wil nie graag deur andere erken en gedien word nie? Maar Jesus keer hierdie denkwyse om. Hy roep ons daartoe op om te dien, om diensbaar te wees. Dit gaan in die lewe dus nie daarom om gedien en bedien te word nie, maar om te dien.

Om andere te dien is nie iets wat ons van nature kan of wil doen nie. Ons hou veel meer glad nie daarvan nie, ons vermy dit veel eerder. Maar juis dit word dié uitstaande kenmerk van die volgelinge van Christus en van sy kerk in geheel.

Wie aan Christus glo, is ’n dienaar van God in Christus. Hy is in diens gestel omdat hy Christus as sy Here en Hoof erken het. Sy lewe en gedrag word van nou af bepaal deur hierdie diens.

Christus self het mens geword om ons mense te dien. Hy het sy lewe in diens van die mens gestel – nie in die sin, dat ons baas en Hy Klaas is nie, maar in die sin, dat Hy Homself daartoe toegewy het om deur sy dood aan die kruis en sy opstanding uit die dood ons uit die mag van die bose, ons sondeskuld en die dood te bevry. Hy dien ons daardeur dat Hy ons sondes vergewe en ons die ewige lewe in sy heerlikheid skenk.

Jesus het die heil en verlossing kom bewerk en op hierdie goeie boodskap is al ons diens gegrond. Ons staan as sy volgelinge en ook as sy kerk in sy diens om die boodskap van hierdie groot genade te verkondig. So het Jesus volgens Lukas 24:46-48 gesê: “So staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en dat in sy Naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin, en getuies van hierdie dinge wees.”

Dit beteken sekerlik nie, dat ons diens slegs daarin bestaan, dat ons verkondigers van die evangelie is nie. Inteendeel, alles wat ons doen ten bate van ons medemens, doen ons op grond van die evangelie – doen ons omdat ons verlos is en van die mag van die bose gered is en deur die krag van die Heilige Gees daartoe gedryf word om na die geestelike en ook liggaamlike behoeftes van ons medemens om te sien.

Ons as volgelinge van Jesus en as kerk leef en werk in die wêreld. Hier dien ons die Here; hier dien ons mekaar en saam met mekaar die gemeenskap waarin ons woon. Die kerk as geheel leef en werk in die wêreld sodat Christus deur sy kerk na die wêreld en sy mense in hulle nood kan kom. Nooit mag die kerk net met homself besig wees nie. Hier in die wêreld is Christus besig om sy koninkryk te bou.

Maar een ding moet ons onthou: Dit is altyd en eerste God wat bou, Hy bou sy koninkryk. Tegelyk gebruik Hy ons as gelowiges om sy koninkryk te bou. Ons kan sê Hy bou sy ryk deur die diens van ons Christene en sy kerk.

Pastor Kurt Böhmer