Die vreugde van hemelvaart

Liewe Broers en Susters in Christus

Jesus het na sy Vader teruggekeer.  Dit beteken dat Hy sy dissipels verlaat het – ten minste het Hy hulle so verlaat, dat Hy nie meer sigbaar in liggaamlike gestalte by hulle is nie.  

Hoekom sou die dissipels dan “met groot blydskap” na Jerusalem terugkeer? Hoekom sou hulle dan die Hemelvaart van Jesus vier, as dit beteken dat hulle nie weer hulle Here sou sien nie?

Daar is baie redes om te vier.

Eerstens is slegs Jesus se sigbare of plaaslike teenwoordigheid van hulle weggeneem.  Jesus is nog steeds by sy kerk.  ‘Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld‘ (Matteus 28:20), het Jesus belowe.  Immers, Jesus is waarlik God. Hy is oral.  Nog belangriker, Hy is oral waar sy Woord verkondig word.  Sy liggaam en bloed is verborge teenwoordig onder die brood en wyn wat in die Heilige Nagmaal aan ons uitgedeel word.  Jesus is nie regtig weg of afwesig nie.

Tweedens het Jesus opgevaar na die hemel om die ‚belofte van sy Vader‘ en die ‚krag uit die hoogte‘ vir ons te stuur. Jesus keer terug na sy Vader om die Heilige Gees na sy kerk te stuur.  Hemelvaart berei ons voor op Pinksterdag.

Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem.  Hulle het Hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. (Luk. 24:51-52 A83)

Derdens, Jesus se Hemelvaart is Jesus se verhoging tot die regterhand van God.  Jesus het verklaar dat Hy die Koning van God se volk en die Here oor die skepping is.  Hiervoor is Hy gekruisig.  God het Hom uit die dood opgewek, Jesus verheerlik en die uitspraak wat deur menslike howe gemaak is, omgekeer.  God het Jesus verhef en aan Hom ’n troon gegee, waarvandaan Hy oor die hele skepping heers.  Soos Jesus aan sy dissipels gesê het: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.” (Matt. 28:18 A83).  Christus Jesus, die Seun van God, is die regterhand van God.  Hy het die volle gesag van die Vader.  Soos Paulus in sy brief aan die Filippense sê, “Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: «Jesus Christus is Here!» tot eer van God die Vader.”  (Filip. 2:9-11 A83)  Die kerk vier Hemelvaart as die hemelse kroning van die gekruisigde Seun van God, ons Verlosser.  Jesus het die prins van hierdie wêreld omvergewerp en Hy regeer as Koning.  Hy is ons Here, Hy is ons Koning, en Hy is altyd by ons.

Laastens mag ons ook troos daarin vind dat ook ons aan Christus se verhoging deel het en sal hê.  Jesus sal eendag uit die hemel neerdaal.   Hy sal ons uit die dood opwek en Hy sal ons verhoog.  Met ander woorde, ons sal saam met Jesus oor die nuwe skepping regeer, want dit is die bestemming van die mens sedert die begin: “vul die aarde, onderwerp dit en heers” (Gen. 1:28 A33/53)” en “hulle [God se volk] sal as konings regeer tot in alle ewigheid” (Openb. 22:5 A33/53).

Mag die Hemelvaart van ons Here Jesus Christus ons almal met groot vreugde vervul, net soos destyds die eerste dissipels.

Pastor Kurt Böhmer