GESEËND IS HY WAT KOM

Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: “Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!” (Matteus 21:9)

Advent is hier! Alle oë op Jesus gerig, net soos in die skare voor Jerusalem. Hier kom Jesus, Hy ry op ‘n donkie. Hier kom die Een wat die blinde, dowes en stommes genees, bose geeste uitgedryf, op water geloop het, duisende gevoed, dooies opgewek en mense opgeroep het om hulle te bekeer, omdat die koninkryk van die hemel naby gekom het.“ (Mat 4:17)

Hier is die Een wat met gesag preek en leer – en nie soos die skrifgeleerdes en fariseërs nie. Hier is die Een wat die geldwisselaars uit die tempel dryf en die skrifgeleerdes met sy wysheid verstom. Hier kom Hy en ry in die stad in op ‘n donkie, net soos Salomo gedoen het (1 Kon. 1:33-34), sodat daar geen twyfel sou wees wie die koning is nie! En die skare het geskreeu: “Hosanna! Verlos ons tog!”, aan die Een wat hulle kan verlos.

Advent is die tyd om oë af te wend van die dinge van hierdie wêreld. Dit kan ons nie red of verlos nie. Dit is die tyd om ons oë op Jesus te rig. Dit is die tyd om uit te roep: “Hosanna! Verlos ons tog!” Want Hy is die Een wat kom as die Koning. En wat ‘n koning! ‘n Koning op ‘n donkie. Dit is nou nederigheid. ‘n Koning gekroon met dorings. Dit is sy lyding, wat ons red. ‘n Koning wat uit die dood opgestaan en aan die regterhand van God die Vader gaan sit het met alle eer en majesteit. Jesus is so ‘n Koning, nie soos die wêreld sou definieer nie, maar ‘n koning wat ons deur sy eie dood red.

So, sluit aan by die skare en sing “Hosanna!” Sing dit op elke Sondag, elke keer as die Nagmaal gevier word: “Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!” Kom en verlos ons! Hosanna is ons gebed vir Advent en ons sing dit in die erediens net voor wat? Net voordat ons Here kom en ons verlos! Net voor die Heilige Nagmaal, waar Jesus ons Sy liggaam en bloed gee om te eet en te drink . Dan sing ons “Hosanna!” En die Gebed word beantwoord, wanneer Christus se woorde gespreek word en ons die ware liggaam en die ware bloed van die Here ontvang. In Advent kom Jesus na jou toe. Hy kom om jou te red. Aan die kruis. Op die altaar. Geseënd is Hy wat kom in die naam van die Heer! Amen.

Pastor Kurt Böhmer